Poslovno okruženje

Javni poziv mladim, nezaposlenim ženama sa područja opština Modriča i Vukosavlje za prijavu na obuke i sticanje radnog iskustva

0

Na osnovu  Projekta „Aktivne žene na tržištu rada“ koji implementira Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR), a finansira Američka ambasada u BIH i odredaba Pravilnika o odabiru korisnika, Upravni odbor Projekta raspisuje

          P O Z I V 

mladim, nezaposlenim ženama sa područja opština Modriča i Vukosavlje za prijavu na obuke i sticanje radnog iskustva 

I  CILJ PROJEKTA

Cilj projekta “Aktivne žene na tržištu rada“, je dati doprinos ekonomskom osnaživanju i zapošljavanju žena u opštinama Modriča i Vukosavlje, kroz jačanje njihovih vještina i kompetencija.

II  SPECIFIČNI CILJ

Specifični cilj projekta “Aktivne žene na tržištu rada“ je:

 1. Osnaživanje žena, jačanjem njihovog samopouzdanja i vještina za traženje posla (25 žena),
 2. Obezbjeđenje radnog iskustva za najmanje 20 žena.

III CILJNA GRUPA

Ciljna grupa projekta je 25 žena koje su završile formalno obrazovanje, starosti do 30 godina, sa prijavom prebivališta na području opština Modriča i Vukosavlje, koje trebaju podršku i znanja u procesu zapošljavanja.

Žene uključene u provedbu aktivnosti projekta bit će isključivo žene koje ispunjavaju uslove po jednom od sljedećih kriterija: da nisu starije od 30 godina, da dolaze iz ruralnog područja, da su iz reda porodica koje imaju status povratnika ili status raseljene osobe.

 IV  OČEKIVANI REZULTATI

Osnovni cilj ovog projekta je promjena svijesti i odnosa prema ženama kroz jačanje kapaciteta i sposobnosti 25 žena iz opština Modriča i Vukosavlje, što u konačnici treba da rezultira njihovim ekonomskim osnaživanjem i sticanjem radnog iskustva za 20 žena.

Očekivani rezultati:

 1. Poboljšana znanja i vještine (najmanje 25) žena,
 2. Povećano samopouzdanje žena korisnica za dalje ekonomsko osnaživanje,
 3. 20 žena stiče radno iskustvo kao preduslov za dalje zapošljavanje ili ostanak na radnom mjestu.

 V  USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU

U projektu mogu učestvovati  žene kојe ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. Da imaju prebivalište na području opština Modriča i Vukosavlje,
 2. Da nisu starije od 30 godina,
 3. Da su završile formalno obrazovanje (SSS, VŠS, VSS),
 4. Da su iz reda porodice koja ima status povratnika ili status raseljene osobe ili dolazi iz ruralnog područja ovih opština.

 VI  OPIS AKTIVNOSTI

Nezavisni biro za razvoj (NBR) poziva sve zainteresovane, nezaposlene mlade žene sa završenim formalnim obrazovanjem, bilo kojeg stepena, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje, da se prijave za učešće u projektu usavršavanja i jačanja samopouzdanja, sposobnosti i kapaciteta radi lakšeg zapošljavanja .

Žene odabrane putem ovog poziva proći će program obuka, koji će biti preduslov za program zapošljavanja.

Program obuka će se sastojati od 3 grupe :

1.Psihoedukativne radionice osmišljene su kako bi osnažile žene. Imat će priliku raditi na svom samopouzdanju, komunikacijskim vještinama i rodnoj svijesti.

Ove radionice razvijaju motivaciju, lične i socijalne vještine, istraživačke sposobnosti te postavljanje vlastitih ograničenja i samopredstavljanje u poslovnom svijetu.

Cilj radionica je omogućiti ženama da postanu proaktivne i sa jasnim ciljevima.

 1. Poslovno obrazovanje namijenjeno je nezaposlenim ženama koje su motivisane da se intenzivnije aktiviraju na tržištu rada aktivnim traženjem posla. Cilj radionice je poboljšati profesionalne kompetencije i smanjiti nezaposlenost žena i rodne razlike na tržištu rada.

Obrazovanje uključuje izradu životopisa (CV), popratnog pisma, identificiranje i predstavljanje ličnih sposobnosti i simulaciju razgovora za posao.

 1. Digitalna / računarska obuka, kroz koju će polaznice savladati osnove informacione tehnologije, ima za cilj omogućiti ženama koje traže posao da postanu dio informacijskog svijeta i imaju pristup informacijama vezanim za komunikacije, javne usluge, poslove itd. Pored znanja, polaznice dobijaju potvrde o osnovnim računarskim vještinama koje mogu koristiti prilikom prijavljivanja za posao.

Nakon završenog programa obuka koji će proći 25 mladih nezaposlenih žena, njih 20 će nakon što su poboljšale svoje vještine i kompetencije samoinicijativno pronaći poslodavce kod kojih će steći svoje radno iskustvo od 2 mjeseca. Za ovaj dvomjesecni angažman, korisnice će dobiti ukupnu bruto naknadu od 700,00 KM, porezi na ugovor o djelu uključeni u ovaj iznos.

 VII  NAČIN PRIJAVE

Zainteresovane osobe trebaju popuniti prijavni obrazac (iz priloga ovog poziva), te ga poslati: ili mailom na adresu pitcentar.nbr@gmail.com ili donijeti lično na adresu NBR – Tarevci (poslovni inkubator, ulaz od Osnovne škole).

VIII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na poziv razmatra Komisija za provođenje postupka odabira korisnica projekta „Aktivne žene na tržištu rada“. Zadatak Komisije je da u skladu sa utvrđenim uslovima i kriterijima razmotri i ocijeni prijave i sačini prijedlog rang liste korisnica projekta.

Komisija zadržava pravo naknadne provjere podataka iz popunjenog obrasca, dodatno tražeći dokazne dokumente.

Nakon što Upravni odbor projekta prihvati prijedlog rang liste, donosi odluku o učešću u projektu i zaključuje pojedinačne ugovore sa korisnicama.

IX   RAZMATRANJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja poziva. Odnosno od 30.08. do 18.09.2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

 

Broj: 02-33 /21                                                              

Datum: 30.08.2021.godine

PRIJAVNI OBRAZAC_NBR

 

Komentari su onemogućeni.