Poslovno okruženje

DALJI RAZVOJ BROJA I KVALITETA USLUGA NBR-a

0

U ponedjeljak 28.11.2016. godine, sa početkom u 10:30 sati, u prostorijama NBR-a u Modriči, održana je Fokus grupa na kojoj je usaglašen Plan izgradnje kapaciteta NBR-a koji ima funkciju osnove za izradu Programa i provedbu obuka na daljem osposobljavanju ljudskih resursa NBR-a.

Nezavisni biro za razoj (NBR) je, i u dosadašnjem radu, uvažavao potrebe svojih ciljnih grupa i korisnika, analizirao interno i vanjsko okruženje i sprovodio aktivnosti koje su za cilj imale unapređenje položaja ciljnih grupa i korisnika, doprinos privrednom razvoju ciljnog područja djelovanja NBR-a, ali i ekonomskom razvoju cijele Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu značaj jačanja stručnih sposobnosti osoblja NBR-a, provedeno je odgovarajuće istraživanje koje je rezultiralo izradom Analize koja je, ustvari, analitička, praktična i sistematizirana potvrda već identificiranih potreba ciljnih grupa i korisnika NBR-a. Analiza pruža detaljniji uvid i opis aktivnosti i usluga, koje pojedine ciljne grupe i korisnici NBR-a, očekuju od ove nevladine organizacije. NBR je već sistematizirao i realizirao dio mjera koje se tiču daljeg razvoja kapacitete Organizacije (OCA proces koji je obavljen u sklopu CSSP programa jačanja OCD u BiH, kojeg finasira USAID). Taj proces se, prije svega, odnosi na unapređenja: organizacijskih, programskih, finansijskih i efikasnijeg korištenja prednosti koje pruža vanjsko okruženje. Imajući u vidu potrebu daljeg jačanja održivosti NBR-a, u narednom periodu će se posebna pažnja posvetiti jačanju  kapaciteta Organizacije za pružanje  seta prioritetnih usluga.  S tim u vezi, a bazirajući se na utvrđenim nalazima Analize i Planu razvoja internih kapaciteta, biće razvijen  i realiziran program obuka osoblja NBR-a za sticanje ključnih stručnih vještina od kojih bi NBR trebalo da, u što većoj mjeri, zadovolji potrebe ciljnih grupa i korisnika. Ujedno bi se, na taj način,  obezbijedili povoljni uslovi za namicanje dodatnih sredstava za nesmetan rad i razvoj Organizacije.

20161128_105841

Komentari su onemogućeni.