Poslovno okruženje

Javnom raspravom u Gradačcu završen ciklus javnog dijaloga sva tri sektora o poplavama/klizištima

0

Javnom raspravom “Kako unaprijediti proces oporavka klizištima/poplavom uništenih područja općine Gradačac?”, NBR je, kao član mreže BRANA, završio ciklus javnog dijaloga o poplavama/klizištima, sa predstavnicima sva tri sektora u opštinama: Vukosavlje, Odžak, Modriča i Gradačac.
„Na području općine Gradačac registrovano je 368 klizišta, a procjenjuje se da ukupna šteta, od prirodnih nesreća, poplava i klizanja zemljišta, iznosi 30.318.854,22KM. Osim prirodnih nesreća koje su zahvatile općinu Gradačac u 2014. godini, u februaru 2015.godine, zbog novih 295 registrovanih klizišta, ponovo je proglašena prirodna nesreća od klizišta, a štete su procijenjene na 5.922.533,48 KM“, istakli su uvodničari javne rasprave, Šefik Duraković i Isam Sendić , predstavnici Općine Gradačac.
Kao i u ostalim općinama, učesnici Rasprave su iskazali nezadovoljstvo visinom doznačenih sredstava za potrebe sanacije šteta od klizišta, kao posljedice poplava, i poplava, sa nivoa kantona i entiteta. I građani općine Gradačac imaju jak utisak da su prepušteni sami sebi. Ovaj zaključak ilustruje podatak o ukupnoj šteti (38.000.000,00KM) u odnosu na doznačena sredstva općini Gradačac (1,600.000,00KM). Učesnici rasprave su se složili da, način rada i doprinos viših nivoa vlasti, na sanaciji šteta, nije bio odgovarajući, jer je, između ostalog, bilo puno nelogičnosti pri planiranju i dodjeli sredstava pojedinim općinama. Konstantovano je i da su pojedine općine dostavljale netačne podatke o visini pretrpljene štete, te bi, po tom pitanju, trebalo pokrenuti proces utvrđivanja odgovornosti i sankcionisanja takav način rada.
Tokom Rasprave, utvrđena je i potreba pojačavanja sistema informisanja građana o mogućnostima apliciranja i obezbijeđenja pomoći od nadležnih, kako bi isti, mogli imati olakšan pristup donatorskim i drugim sredstvima za sanaciju šteta. Pored uočenih grešaka vezanih za koordinaciju po svim segmentima, učesnici Rasprave su predložili pokretanje rasprave o poplavama/klizištima kroz Savez Gradova i Općina FBiH i RS, kako bi se kreirali jasni planovi, porgrami, projekti i mjere za sanaciju šteta od poplava. Također, na Savezu je moguće, ujedno, inicirati uske saradnje bitne i za planiranje prevencije od poplava/klizišta za ugrožena područja.
Javne rasprave održane su u sklopu projekta BRANA, kojeg implementiraju Centri civilnih inicijativa sa partnerskim organizacijama (Centar za građansko zastupanje, Centar za razvoj medija i analize i INFOHOUSE), koje su kreirale mrežu lokalnih organizacija pod imenom BRANA. Projekat finansira USAID.

IMG_1847 IMG_1855

Komentari su onemogućeni.