Poslovno okruženje

Registar parafiskalnih nameta za bolje poslovno okruženje

0

Letak za Download

Zagovaranje za uspostavu registra parafiskalnih nameta i uticaj na smanjenje ili ukidanje istih, jedan je od ciljeva kampanje „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ koju provode Udruženje Nezavisni biro za razvoj Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, u sklopu CSSP programa (PROGRAM ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH) koji finansira USAID.

Zavisno od područja na kome posluju, poduzetnici su izloženi brojnim fiskalnim i parafiskalnim opterećenjima. Opterećenje poduzetnika u BiH je najveće, kada se poredi sa zemljama Evropske Unije, ali i sa zemljama okruženja. To u velikoj mjeri utiče na stvaranje nepovoljnog ambijenta za poduzetnike iz BiH, jer su potpuno nekonkurentni u odnosu na poduzetnike iz zemalja EU. Velika parafiskalna opterećenja svakako negativno utiču i na privlačenje stranih investicija.

Prema procjenama, biznise u Bosni i Hercegovini (pored poreza)  opterećuje preko 300 parafiskalnih odnosno neporeskih nameta, jer nema zadovoljavajuće ekonomske politike koja bi onemogućila razne nivoe vlasti i institucije da uvode ove namete, niti ima preciznih podataka o ovim nametima.

S obzirom da su problemi i opterećenja privrede identifikovani, nameće se pitanje – na koji način se problemi, odnosno preveliko opterećenje privrede u BiH može riješiti?

Jedan od mogućih načina jeste izrada sveobuhvatnog registra parafiskalnih nameta u BiH, koji bi omogućio stvaranje kompletne slike obima i strukture cijelog jednog sistema parafisklanih nameta, te koji bi, u konačnici, diktirao pravce djelovanja za smanjenje nameta ili eventualno do njihovog potpunog ukidanja. Upostava registra parafiskalnih nameta je prvi korak koji može dovesti do trajnog smanjenja broja istih ili iznosa nameta.

NBR i LiNK zagovaraju uspostavu registra parafisklanih nameta od strane nadležnih institucija, te su, u prethodnom periodu, održali press konferenciju i niz stručnih skupova s ciljem ostvarenja saradnje sa institucijama i ključnim akterima za uspostavu registra parafiskalnih nameta na kojima je doneseno nekoliko zaključaka:

  • Bez ažuriranog registra „borba“ protiv pretjeranih parafisklanih nameta je gotovo nemoguća;
  • Bez ažuiranog registra gotovo je nemoguće partnerski raditi sa vlastima na smanjenjima parafiskalnih nameta;
  • Bez ažuiranog registra i vlastima je teško razumjeti koliko parafiskalni nameti mogu opteretiti rad privrede.

 

  •  ZAGOVARAJMO ZAJEDNO USPOSTAVU REGISTRA PARAFISKALNIH NAMETA

  •  ZAGOVARAJMO ZAJEDNO USPOSTAVU SISTEMA KONTROLE UTROŠKA PRIKUPLJENIH SREDSTAVA

 

 

Komentari su onemogućeni.