Poslovno okruženje

U Sarajevu održan Stručni skup na na temu „Registracija poslovnih subjekata u FBiH – stanje i prijedlozi za poboljšanje“

0

Stručni skup na na temu „Registracija poslovnih subjekata u FBiH – stanje i prijedlozi za poboljšanje

U četvrtak 24.05.2018. god. u organizaciji Udruženja LiNK Mostar i Nezavisnog biroa za razvoj Gradačac održan je Stručni skup na temu „Registracija poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine – stanje i prijedlozi za poboljšanje“.

FBiH i dalje znatno kasni u procesu reforme registracije biznisa i potreban je dodatni pritisak na Parlamente i nadležna ministarstva da ubrzaju reformu. Vlada se Reformskom agendom obavezala da će do jula 2018 god. uspostaviti jednošalterskim sistem registracije poslovnih subjekata (ONE STOP SHOP), slično kao u Republici Srpskoj. Uspostava jednošalterskog sistema registracije podrazumjeva izmjenu i dopunu niza Zakona i podzakonskih akata, između ostalog Zakona o privrednim društvima. U tom pogledu Vlada FBiH je formirala radnu grupu za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja, tj. izmjene i dopune zakonskih akata neophodnih za realizaciju ovog procesa, kao i radnu grupu za izradu teksta Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Na ovaj način su stvorene i bolje pretspostavke za unaprjeđenje zakona kojima se regulišu izmjene i dopune Zakona o registraciji i Zakona o privrednim društvima.

 Na Stručnom skupu je predstavljena Kampanja za izmjenu Zakona o privrednim društvima, praksa i iskustvo privrednih subjekata u procesu registracije poslovnih subjekata, te razmatran tekst Nacrta Zakona o privrednim društvima FBiH.

 Učešće na stručnom skupu uzeli su upredstavnici nadležnih ministarstava, opštinskih uprava, predstavnika MSPa, udruženja privrednika, te organizacija koje se bave lokalnim ekonomskim razvojem u BiH.

 NBR i LINK Mostar su, zajedno sa Mrežom za ekonomski razvoj BiH –LEDnet, u predhodnom periodu uputile inicijativu sa prijedlozima za izmjenu i dopunu Zakona o privrednim društvima, koja je razmatrana na sastanku Radne grupe, koja je inicirane izmjene uzela u razmatranje s ciljem ocjene opravdanosti, kako bi se isti uvrstili u Nacrt Zakona o privrednim društvima.

Na ovaj način inicirane su izmjene određenih odredaba, čijim usvajanjem  bi se po ocjeni LEDnet mreže u određenom segmentu uspostavila veća pravna sigurnost za poslovanje privrednih subjekata, a tiču se:

  • Omogućavanja privrednim subjektima da u periodu kada nemaju poslovne aktivnosti mogu prekinuti poslovanje i kada se steknu uslovi da isto nastave jednostavnim podnošenjem prijave (o ponovnom početku rada) nadležnim organima, što bi značajno smanjio broj blokiranih računa firmi kao i likvidaciju društava;
  • Nadalje, ukoliko se uvaži inicijativa utvrđivanjem raspona prekršajnih kazni prema težini prekršaja privrednici će imati veću pravnu sigurnost u situacijama kada prekrše Zakon, a očekujemo da se i neujednačena praksa sudova u izricanju visine kazne za privredne prekršaje harmonizuje;
  • Dok bi ukoliko se usvoji inicijativa da se izmjena adrese ne upisuje u sudski registar, također uticalo na smanjenje troškova poslovanja, imajući u vidu notarske naknade za obradu akata i visine sudskih taksi.

Stručni skup je realizovan kao dio aktivnosti PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BIH (CSSP) finansiranog od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Komentari su onemogućeni.