Poslovno okruženje

STANDARDIZACIJA KVALITETA USLUGA NBR-A

0

STANDARDIZACIJA KVALITETA USLUGA NBR-A

U petak, 19. februara 2018. godine održana je i druga radionica vezana za standardizaciju kvaliteta usluga Udruženja NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR). Radionica je održana u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP), finansiranog od strane USAID-a. Preciznije, radi se o aktivnosti koja se realizira u sklopu zasebne komponente CSSP programa koja se odnosi na provođenje Strategije odživosti NBR-a. Unutar ove komponente, planirano je dalje razvijanje standarda  i unaprjeđenje kvaliteta rada  NBR-a koje se zasniva i na istraživanju i Analizi potreba korisnika Nezavisnog biroa za razvoj (NBR).

NBR nastoji da obezbijedi zadovoljavanje potreba i interesa korisnika ali i, sveobuhvatan izbalansiran i harmoničan, odnos između svih komponenti održivosti kako organizacione/institicionalne, projektno-programske, finansijske, tako  i kontekstualne. Da bi se to i postiglo, nametnula se potreba za efektnim i efikasnim upravljanjem  znanjem NBR-a. Na ovaj način želi se i unaprijediti sistem praćenja ishoda i efekata pruženih podrški  kao jednog od vidova stalne i konstruktivne komunikacije sa članstvom.

Logičan pristup razvoju održivosti NBR-a nametnuo je i pripremu i provođenje pet ključnih aktivnosti, i to: uvođenje standarda kvalitete u kategoriji pružanje usluga i briga o korisnicima, razvoj članstva, mjerenje nivoa uspješnosti pružene podrške korisnicima, izrada Kataloga poslovno-tehničke podrške, te definisanje sadržaja paketa podrške za članove/korisnike NBR-a .

Prvi paket usmjeren je na podrške vezane za: Inkubiranje biznisa u postojećem Razvojno-preduzetničkom centru (RPC)  i Poslovnom inkubatoru (PI). Drugi paket fokusiran je na: Izradu i implementaciju projekatnih prijedloga prema međunarodnim i domaćim izvorima finansiranja (ovaj paket sadrži: Kreiranje projektnih prijedloga prema međunarodnim i domaćim izvorima finansiranja i upravljanje projektnim ciklusom (osnova EU aplikaciona forma), Obuka o implementaciji projekata odobrenih od međunarodnih i domaćh izvora finansiranja, Implementacija projekata odobrenih od međunarodnih i domaćh izvora finansiranja.

Treći paket obuhvata: Poslovno savjetovanje i priprema programa i dokumenata za upješan start i vođenje biznisa dok četvrti paket čini Program poslovnog osposobljavanja za mlade.

Kako je zaključeno na Radionici, postizanje očekivanih rezultata neće biti moguće bez razvoja saradnji i kvalitetnih partnerstava koja su podržavajuća i procesna. Naglašeno je da se mora voditi računa o  podudarnosti i komplementarnosti interesa i ciljeva kao bitne osnove za saradnju i uspjeh.

 

Komentari su onemogućeni.