Poslovno okruženje

Komunalne takse negativno utiču na poslovni ambijent

0

Dana 27. marta 2008. godine u 11,00 sati, u maloj sali Hotela „Tuzla“, održan je okrugli sto na temu; „Visina komunalnih naknada i njihov uticaj na stvaranje poduzetničkog ambijenta”. Suorganizator Stola bila je Općina Tuzla. Realizacijom Okruglog stola Nezavisni biro za razvoj (NBR) je nastavio sa aktivnostima projekta; „Bh vlasti i nezaposlenost “ koga su podržali Centri civilnih inicijativa ( CCI).

Na Okruglom stolu su prezentirani rezultati provedenog istraživanja i razmijenjena mišljenja vezana za visinu komunalnih naknada i njihov uticaj na stvaranje poduzetničkog ambijenta u općinama Regije. Učesnici Okruglog stola bili su predstavnici nadležnih ministarstava i općinskih odjela za poduzetništvo i općinskih službi za komunalne poslove, NERDE iz Tuzle, udruženja obrtnika Regije, NVO i drugih subjekata, službi za zapošljavanje, Kantonalne privredne komore Tuzlanskog kantona, te i drugih zainteresiranih institucija.

Visina komunalnih naknada imaju utjecaj na stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja, ali se ne koriste kao instrument pomoću kojeg bi se stvaralo povoljno poduzetničko okruženja. Dženan Đipa , konsultant na ovom projektu, naglasio je da u 89% opština FBiH i RS-a u kojima je sprovedeno istraživanje početna (start-up) preduzeća u 11% slučajeva imaju poseban tretman, a čak 89% nemaju nikakav poseban tretman kada je u pitanju visina komunalnih taksi. U 53% opština u BiH komunalne naknade za uslužna i proizvodna preduzeća su potpuno jednaka, dok u 47% opština to nije slučaj.

Učesnici Okruglog stola su usvojili Analizu stanja, zaključke i preporuke koje mogu doprinijeti kreiranju i provođenju efikasnih politika usmjerenih na smanjenje stope nezaposlenosti u Regiji. Te politike su provodive kroz kreiranje i implementaciju: planova, programa, projekata i mjera koje mogu da utiču kako na potražnju, tako i na ponudu rada. Konkretno, preporučeno je da nadležni organi zakonodavne i izvršne vlasti u Regiji kreiraju politike i konkretne mjere koje će dovesti do smanjenja komunalnih naknada za biznise za najmanje 10%. S tim u vezi, na Okruglom stolu je iskorištena, prezentirana i snažnije promovirana dobra praksa Brčko distrikta BiH kojom je, između ostalog, dat doprinos ubrzanom razvoju poduzetništva i stvaranju dodatnih mogućnosti za zapošljavanje na području Brčko distrikta, dakle moguće je!!!

Općenito, Projekat „Bh. vlasti i nezaposlenost” želi da osnaži javni kriticizam i ojača odgovornosti predstavnika lokalnih zakonodavnih i izvršnih vlasti ali i da doprinese jačanju koalicionog zagovaranja vezano za građanske zahtjeve sadržane u Građanskoj platformi za izbore 2006. godine. Naime, iako su u okviru „Građanske platforme“ bh. građani artikulirali svoje potrebe i nezaposlenost stavili među prioritetna pitanja, sve dosadašnje analize ne ulijevaju optimizam kada je u pitanju riješenost bh. vlasti da se odgovorno i efikasno pozabave problematikom u oblasti tržišta rada.
S pravom se može reći da BiH treba da stavi svoje kako ljudske tako i prirodne resurse u cilju poticanja razvoja poduzetništva, a time i zapošljavanja. Zbog toga se državni organi nalaze pred velikim izazovom.

NEZAPOSLENOST JE ODGOVORNOST SVIH NAS!

Komentari su onemogućeni.