Misija i vizija

 

Vizija

 

NBR je poznat kao vodeća organizacija za pitanja lokalnog/regionalnog ekonomskog razvoja, razvojne fondove i proces EU integracija u široj (prekograničnoj) regiji Posavine.

Misija

Misija NBRa je da pruža visokokvalitetne usluge,  sklapa efektivna partnerstava da bi uspješno zadovoljili potrebe svojih korisnika, saradnika i partnera te da doprinosi procesu EU integracija u Bosni i Hercegovini.

Ostvarenje Misije NBR-a provodi se kroz:

– analiziranje i kreiranje prijedloga politika lokalnog/regionalnog ekonomskog razvoja,

– kreiranje prijedloge projekata za rješavanje ključnih problema u lokalnim zajednicama, a u skladu sa  politikama lokalnog/regionalnog ekonomskog razvoja,

– implementiranje razvojnih projekata sa fokusom na EU i druge razvojne fondove, pružanje usluga za:

– razvoj malih i srednjih preduzeća,

– razvoj kapaciteta jedinica lokalne samouprave,

– provedbu kampanja javnog zagovaranja u funkciji poboljšanja poslovnog okruženja (politika ekonomskog razvoja),

– jačanje / objedinjavanje organizacija civilnog duštva u BiH i regiji i njihovom povezivanju sa ostalim akterima razvoja.